สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประชาสัมพันธ์ทั่วไป เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
1398 ...ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูผู้สอนเกษตรกรรม
 
[ไฟล์แนบ]
27 / 05 / 2559 ชุมชนบ้านสันจำปา นายชูชาติ ซาวคำเขตต์
1397 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียด http://www.ph.buu.ac.th โทร. 038-102743  27 / 05 / 2559 นางสาววิรุฬห์สิริ  จันท์ประภากรณ์
1396 สพม. เขต 39 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการศึกษาด้านการสอน ภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูสาขาที่ขาดแคลน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้า รับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือ โครงการนักศึกษาทุนรัฐบาล รายละเอียด http://www.secondary39.go.th โทร. 055-267235 ต่อ 15  26 / 05 / 2559 นางสาววิรุฬห์สิริ  จันท์ประภากรณ์
1395 การดำเนินการ MOU ปี 2559 ของ สพป.ชร.เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
26 / 05 / 2559 นายวีรัตน์ สานุมิตร
1394 สพฐ. ขอประชาสัมพันธ์แอพลิเคชั่นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน 2 รายการ คือ EchoEnglish และ Eng 24 ให้กับโรงเรียนในสังกัดทราบ เพื่อนำไปประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน 
[ไฟล์แนบ]
25 / 05 / 2559 น.ส.นวภัทธ์ กันธิมา
1393 นักศึกษาฝึกประสบการณ์จากวิทยาลัยเทคนิคจงซาน มีความสนใจจะฝึกประสบการณ์ ในกลุ่มสาระต่างๆ เป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน โรงเรียนใดมีความประสงค์รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์โปรดแจ้งความต้องการไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียด ดังแนบ 
[ไฟล์แนบ]
25 / 05 / 2559 น.ส.นวภัทธ์ กันธิมา
ดูทั้งหมด >>
ระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
137 ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
[ประกาศ]
19 / 05 / 2559 นางศิริพร เผ่าคำ
136 ยกเลิกประกาศ สพป.เชียงราย เขต 2 เรื่องประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ฉบับลงวันที่ 16 พฤษภาคม โดยให้ใช้ฉบับนี้แทน 
[ประกาศ]
17 / 05 / 2559 นางกรรณิกา สุทธากุลรังษี
135 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ประกาศ]
16 / 05 / 2559 นางกรรณิกา สุทธากุลรังษี
134 ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 
[ประกาศ]
27 / 04 / 2559 นางสุพัตรา สุภามณี
133 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ประกาศ]
01 / 04 / 2559 นางพิมพ์รดา ธิป้อ
131 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ประกาศ]
17 / 03 / 2559 นางกรรณิกา สุทธากุลรังษี
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
137 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 16 / 05 / 2559 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) นายทรงชัย ดาสา
136 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ล./๕๗ข 11 / 12 / 2558 บ้านวาวี ว่าที่ รอ.เสรี เชื้ออ้วน
135 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ๒๑๒ล./๕๗ข จำนวน ๑ หลัง โรงเรียนบ้านวาวี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 / 11 / 2558 บ้านวาวี ว่าที่ รอ.เสรี เชื้ออ้วน
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานบริการก่อสร้างอาคาร สปช ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ช้ัน ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึน้ ๒ ข้าง โดยวธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) 09 / 11 / 2558 บ้านวังผา นายถวิล สุริยะ
132 สอบราคาจ้างจ้างก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๓/๒๖ โรงเรียนบ้านป่าแงะ อ.เวียงป่าเป้า 28 / 10 / 2558 บ้านป่าแงะ นายประยูร สุจริง
131 ประกวดราคาจ้างการสร้างอาคารเรียน๑๐๕ล/๕๘(ข)ต้านแผ่นดินไหว ๔ ห้องใต้ถุนโล่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 / 10 / 2558 เวียงห้าว นายเกศ ปาณะการ
ดูทั้งหมด>>
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประกาศรับสมัคร เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
314 โรงเรียนบ้านหนองผำ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน 
[ไฟล์ประกาศ]
23 / 05 / 2559 บ้านหนองผำ ว่าที่ พ.ต. ขวัญชัย อดุลย์ฐานานุศักดิ์
313 โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ...ประกาศ...รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา  
[ไฟล์ประกาศ]
23 / 05 / 2559 บ้านห้วยสะลักวิทยา นายสุพจน์ ปัญญา
311 โรงเรียนบ้านหนองผำ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน 
[ไฟล์ประกาศ]
20 / 05 / 2559 บ้านหนองผำ ว่าที่ พ.ต. ขวัญชัย อดุลย์ฐานานุศักดิ์
310 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ขอยกเลิกการประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
[ไฟล์ประกาศ]
17 / 05 / 2559 อนุบาลแม่สรวย นายจำนงค์ สมควร
309 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ประกาศผลการสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 
[ไฟล์ประกาศ]
17 / 05 / 2559 บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก นางอนัญญา อุโมงค์
308 โรงเรียนปางมะกาดวิทยา ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย รับสมัครบุคลากรชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา 
[ไฟล์ประกาศ]
16 / 05 / 2559 บ้านปางมะกาด นายฐิติ เชียงรินทร์
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
:: ดูทั้งหมด >>
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::ระบบงานสำหรับโรงเรียน::
 
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
ค่านิยม 12 ประการ
chiangrai 2555 mesmart
chiangrai 2555 mesmart
** คู่มืออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน ของ สพป.ชร.2 **
๐=> เบอร์โทรศัพท์ สพป.ชร.2(AOC CRI2)
๐ คลังข้อมูล สพป.ชร.2(AOC CRI2)
๐ ผู้บริหารสถานศึกษา *****
๐ คู่มือใช้งาน OBeCMail
๐ แผนปฏิบัติการ สพฐ.ปี 2556
๐ แผนปฏิบัติการ สพป.ชร.2 ปี 2559
๐ แผนกลยุทธ์ สพป.ชร. 2 ปี 55-58
๐ แบบประเมินฯตำแหน่งผู้อำนวยการ
๐ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 2559-2562
๐ โหลดเอกสาร * e_Document *
๐ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน:Smart Area
๐ ระบบรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ:KRS System
๐ ระบบรายงานตามแผนปฏิบัติราชการ:ARS System
๐ คุณลักษณะครุภัณฑ์ สพฐ. ปี 59 เล่ม 1-5
๐ แนวทางใช้เงินอุดหนุน 2559
๐ OBEC E_OFFICE เดิม
 
 
สพป.เชียงราย เขต 2
::สถิติการเยี่ยมชม::
เริ่ม 31 ตค.2556
วันนี้
43
เมื่อวาน
271
เดือนนี้
13,041
เดือนที่แล้ว
10,848
ปีนี้
63,765
ปีที่แล้ว
162,963
 
 
:: ดูทั้งหมด >>
:: ดูทั้งหมด >>
**โรงเรียนใดต้องการเพิ่มภาพข่าวกิจกรรม สามารถติดได้ที่ ศูนย์ iTEC สพป.ชร.2:: ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
เรื่อง :: ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกด ในภาษาไทยโดยใช้คำบัญชีพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 
โดย ::
 นางสาวแววดาว วงค์อุ่น เมื่อ ::  24/5/2559
เรื่อง :: รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้การบวก การลบการคูณและการหารทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
โดย ::
 นางสาวเมทินี เชียงแรง เมื่อ ::  21/5/2559
เรื่อง :: ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 
โดย ::
 นายทิวัตถ์ วงค์ฟู เมื่อ ::  20/5/2559
เรื่อง :: การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชุดสระเดี่ยว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โดย ::
 นางศรีไพร เทพท้าว เมื่อ ::  12/5/2559
เรื่อง :: แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่๑  
โดย ::
 นางรัชนี สุขสบาย เมื่อ ::  21/4/2559
เรื่อง :: ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หน่วยการเรียนรู้A Happy Life ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 
โดย ::
 นายอิสระ คุ้มพันธ์ เมื่อ ::  27/3/2559

:: ดูทั้งหมดคลิ๊ก ::
 
 
 

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : cri2@mail.obec.go.th
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.