สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประชาสัมพันธ์ทั่วไป เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
1687 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการ การประกวดโครงงานภาษาไทย (โครงการต่อเนื่อง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูได้นำความรู้จากการอบรมโครงงานภาษาไทยไปผลิตโครงงานที่มีการบูรณาการกับสาระวิชาอื่นๆ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ 
[ไฟล์แนบ]
20 / 02 / 2560 นางสาวพิมใจ แวงภูลา
1685 สพฐ.ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา จะดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครอเมริกา รุ่น 130 โรงเรียนสามารถพิมพ์ใบสมัครได้ที่ https://www.peacecorps.gov/thailand/peace-corps-thailand/ หรือประสานที่ นายนิรุตติ์ บ้านนบ โทร.022430 
[ไฟล์แนบ]
20 / 02 / 2560 นางสาวพิมใจ แวงภูลา
1684 ประกาศรับสมัครครูผู้ช่วย-กรณีพิเศษ-ครั้งที่-1-พ.ศ.2560 
[ไฟล์แนบ]
16 / 02 / 2560 นายพนาไพร แก้วตา
1683 การดำเนินการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. พ.ศ.2559 
[ไฟล์แนบ]
16 / 02 / 2560 นางศรีนวล ประเสริฐสันติ
1682 ประกาศผลการรับย้าย รับโอน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
[ไฟล์แนบ]
16 / 02 / 2560 นายพนาไพร แก้วตา
1681 รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้ส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2560 
[ไฟล์แนบ]
15 / 02 / 2560 น.ส.ภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง
ดูทั้งหมด >>
ระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
197 ประกาศรับสมัครครูผู้ช่วย-กรณีพิเศษ-ครั้งที่-1-พ.ศ.2560 
[ประกาศ]
16 / 02 / 2560 นายพนาไพร แก้วตา
196 ประกาศผลการรับย้าย รับโอน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
[ประกาศ]
16 / 02 / 2560 นายพนาไพร แก้วตา
195 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทงการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์** ด้วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 2 ได้รับคำสั่งให้ไปรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ตามคำสั่ง สพป.เชียงราย เข 
[ประกาศ]
14 / 02 / 2560 นายพนาไพร แก้วตา
194 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง<br> ตามประกาศ กศจ.เชียงราย ฉบับลงวันที่ 27 ม.ค. 2560 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ.1 <br> (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) โดยผู้ไ 
[ประกาศ]
14 / 02 / 2560 นายพนาไพร แก้วตา
193 ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) 
[ประกาศ]
27 / 01 / 2560 น.ส.วารินทร์ วิตูล
192 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (ผอ.กลุ่มอำนวยการ) 
[ประกาศ]
20 / 01 / 2560 นายพนาไพร แก้วตา
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
147 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่แก้ว
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างอาคารห้องสมุด (๓๐.๒๒.๒๓.๐๕ ),ห้องส้วม สปช.๖๐๕/๔๕ (๓๐.๑๘.๑๕.๐๘ ),สนามกีฬาอเนกประสงค์ (๗๒.๑๔.๑๓.๐๑ ),ห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ที่ /๔๙ (๗๖.๑๐.๑๕.๐๒ ),สนามฟุตบอล ฟ.๑/๔๒ (๔๙.๑๖.๑๕.๒๔
22 / 12 / 2559 บ้านแม่แก้ว นายสันต์ คำมะนาม
146 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่แก้ว
เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารห้องสมุด (๓๐.๒๒.๒๓.๐๕ ),ห้องส้วม สปช.๖๐๕/๔๕ (๓๐.๑๘.๑๕.๐๘ ),สนามกีฬาอเนกประสงค์ (๗๒.๑๔.๑๓.๐๑ ),ห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ที่ /๔๙ (๗๖.๑๐.๑๕.๐๒ ),สนามฟุตบอล ฟ.๑/๔๒ (๔๙.๑๖.๑๕.๒๔ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ
07 / 12 / 2559 บ้านแม่แก้ว นายสันต์ คำมะนาม
144 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าแงะ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างห้องสมุด ICT (๓๐.๒๒.๒๓.๐๕ ) ส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่/๔๙(๓๐.๑๘.๑๕.๐๘ )สนามฟุตบอล ฟ.๑/๔๒(๓๐.๒๒.๒๖.๐๒ )โรงเรียนบ้านป่าแงะ อำเภอป่าแดด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 / 11 / 2559 บ้านป่าแงะ นายทิวา สุริยะ
143 สอบราคาจ้างลานกีฬาอเนกประสงค์,ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 โรงเรียนสังกัด สพฐ., ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 โรงเรียนสังกัด สพฐ. 25 / 11 / 2559 บ้านห้วยหมอเฒ่า นางสาวดอกรัก สมบัติหลาย
142 ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4 ที่ / 49 และงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักครูแบบองค์การ สร้างปี 2519 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสี 17 / 11 / 2559 บ้านโป่ง นายสัญญา ทะกัน
141 ประกาศสอบราคาจ้างงานไฟฟ้า งานทาสี ปูพื้นกระเบื้อง อาคารเรียน สปช 2/28 14 / 11 / 2559 อนุบาลเวียงป่าเป้า นายวิโรจน์ มหาวรรณ
ดูทั้งหมด>>
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประกาศรับสมัคร เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
354 โรงเรียนบ้านโป่งแดง ประกาศรับสมัครครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกภาษาอังกฤษ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10- 27 มกราคม 2560  
[ไฟล์ประกาศ]
11 / 01 / 2560 บ้านโป่งแดง นายชัย สันกว๊าน
353 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา ประกาศรับสมัครครูผู้สอน 1 อัตรา วิชาเอกคณิตศาสตร์ (มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 10 มกราคม 2560 
[ไฟล์ประกาศ]
07 / 01 / 2560 ป่างิ้ววิทยา นายบุญฤทธิ์ ภู่ไพศาล
352 ด่วน !!!!! โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย รับสมัครครูสอนปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี เอก ปฐมวัย สนใจ ติดต่อ ผอ.สมัย อิ่มอก ติดต่อ 086-190-7383 
[ไฟล์ประกาศ]
27 / 12 / 2559 บ้านฝั่งตื้น นายสมัย อิ่มอก
351 โรงเรียนบ้านสันก้างปลา ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย 
[ไฟล์ประกาศ]
13 / 12 / 2559 บ้านสันก้างปลา นายพิษณุกร แก้วนาค
350 โรงเรียนบ้านสันก้างปลา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย 
[ไฟล์ประกาศ]
09 / 12 / 2559 บ้านสันก้างปลา นายพิษณุกร แก้วนาค
346 โรงเรียนสันกลางวิทยา โรงเรียนบ้านแม่คาวหลวง โรงเรียนบ้านถ้ำและโรงเรียนบ้านป่าต้าก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา คือ ครูสอนภาษาอังกฤ 
[ไฟล์ประกาศ]
30 / 11 / 2559 สันกลางวิทยา นายธวัท ธรรมสิทธิ์
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
:: ดูทั้งหมด >>
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::ระบบงานสำหรับโรงเรียน::
 
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
ค่านิยม 12 ประการ
chiangrai 2555 mesmart
** คู่มืออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน ของ สพป.ชร.2 **
๐=> เบอร์โทรศัพท์ สพป.ชร.2(AOC CRI2)
๐ คลังข้อมูล สพป.ชร.2(AOC CRI2)
๐ ผู้บริหารสถานศึกษา *****
๐ ประธานศูนย์เครือข่ายฯ *****
๐ คู่มือใช้งาน OBeCMail
๐ แผนปฏิบัติการ สพฐ.ปี 2556
๐ แผนปฏิบัติการ สพป.ชร.2 ปี 2559
๐ แผนกลยุทธ์ สพป.ชร. 2 ปี 55-58
๐ แบบประเมินฯตำแหน่งผู้อำนวยการ
๐ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 2559-2562
๐ โหลดเอกสาร * e_Document *
๐ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน:Smart Area
๐ ระบบรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ:KRS System
๐ ระบบรายงานตามแผนปฏิบัติราชการ:ARS System
๐ คุณลักษณะครุภัณฑ์ สพฐ. ปี 59 เล่ม 1-5
๐ แนวทางใช้เงินอุดหนุน 2559
๐ แนวทางการใช้เงินนักเรียนพักนอนประจำ
๐ ระบบข้อมูลสารสนเทศ DMC 2559
๐ จำนวนนักเรียนรายโรง DMC 2/2559
๐ คู่มือการจัดการศึกษาบุุคคลไม่มีหลักฐานทะเบียนราฏร์ฯ
๐ ระบบข้อมูลพื้นฐาน ร.ร. EMIS
๐ ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
๐ ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
๐ กลุ่มงานวินัยและนิติการ
๐ ปริมาณการใช้งาน INTERNET สพป.ชร.2
 
 
สพป.เชียงราย เขต 2
::สถิติการเยี่ยมชม::
เริ่ม 31 ตค.2556
วันนี้
182
เมื่อวาน
165
เดือนนี้
4,676
เดือนที่แล้ว
10,086
ปีนี้
14,762
ปีที่แล้ว
153,311
 
 
:: ดูทั้งหมด >>
:: ดูทั้งหมด >>
**โรงเรียนใดต้องการเพิ่มภาพข่าวกิจกรรม สามารถติดได้ที่ ศูนย์ iTEC สพป.ชร.2:: ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
เรื่อง :: การศึกษาผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ เข้าใจชุด Let’s Read สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 
โดย ::
 นางสายสุนีย์ ขาวนวล ครูชำนาญการ เมื่อ ::  21/1/2560
เรื่อง :: รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนคำควบกล้ำ และคำอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 
โดย ::
 ทัศนา พรมจินะ เมื่อ ::  9/12/2559
เรื่อง :: การศึกษาผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง Let’s learn adjective รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 13101 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โดย ::
 นางสาวหทัยกานต์ ไทยนิยม เมื่อ ::  8/11/2559
เรื่อง :: รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องสนุกกับการเรียน Tense น่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 
โดย ::
 ศิริชนก แปงการิยา เมื่อ ::  26/9/2559
เรื่อง :: ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Illustrator CS5 วิชาคอมพิวเตอร์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 
โดย ::
 นางสาวณันน์ลดา เบ็ญชา เมื่อ ::  21/7/2559
เรื่อง :: รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด การประดิษฐ์ของเล่นของใช้ จากเศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)  
โดย ::
 นายสมชาย สายทิ เมื่อ ::  26/6/2559

:: ดูทั้งหมดคลิ๊ก ::
 
 
 

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.