สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประชาสัมพันธ์ทั่วไป เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
1523 ประกาศโรงเรียนบ้านร้องบง เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน จึงให้ผู้ที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบ มาทำการสอบคัดเลือก ในวันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
[ไฟล์แนบ]
28 / 09 / 2559 บ้านร้องบง นายสินชัย ไชยยา
1522 ประชาสัมพันธ์คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่และชื่อห้องในโรงเรียน 
[ไฟล์แนบ]
27 / 09 / 2559 น.ส.นวภัทธ์ กันธิมา
1521 ประกาศรับสมัครการเข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) จำนวน 2 รุ่นดังนี้ 1. การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)ระหว่างวันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเวียงผาวิทยา อ.แม่สรวย รุ่นที่ 2 หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)ระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2559 ค่ายล 
[ไฟล์แนบ]
21 / 09 / 2559 นางพิมพ์รดา ธิป้อ
1520 แก้ไข ประกาศโรงเรียนบ้านร้องบง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19-27 กันยายน 2559 ในวัน เวลาราชการ 
[ไฟล์แนบ]
21 / 09 / 2559 บ้านร้องบง นายสินชัย ไชยยา
1519 แจ้งประชาสัมพันธ์การแก้ไขคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ ชื่อห้อง หมวด แผนกต่างๆ 
[ไฟล์แนบ]
16 / 09 / 2559 น.ส.นวภัทธ์ กันธิมา
1518 รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้ส่งรยงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2559 
[ไฟล์แนบ]
15 / 09 / 2559 น.ส.ภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง
ดูทั้งหมด >>
ระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
151 รับย้ายหรือโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-9 กันยายน 2559 ในวันเวลาราชการ ยื่นใบสมัครหรือคำขอโอนได้ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 2 
[ประกาศ]
04 / 09 / 2559 นางสุพัตรา สุภามณี
150 ประกาศรายชื่อผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนระดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นางทวีพร มูลแจ๋ม<br>  
[ประกาศ]
02 / 09 / 2559 นายพนาไพร แก้วตา
149 การคัดเลือกครูดีในดวงใจ ประจำปี 2559 <br> <br> บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงร 
[ประกาศ]
01 / 09 / 2559 นายพนาไพร แก้วตา
147 ผลการคัดเลือก ครูดีวิทยาศาสตร์เด่นและครูดีคณิตศาสตร์เด่น 2559 
[ประกาศ]
17 / 08 / 2559 นายพนาไพร แก้วตา
146 แบบฟอร์มคำร้องขอย้ายที่ใช้ยื่นระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2559 
[ประกาศ]
08 / 08 / 2559 นางสุพัตรา สุภามณี
145 ประกาศองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
[ประกาศ]
29 / 07 / 2559 นางสุพัตรา สุภามณี
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
137 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 16 / 05 / 2559 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) นายทรงชัย ดาสา
136 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ล./๕๗ข 11 / 12 / 2558 บ้านวาวี ว่าที่ รอ.เสรี เชื้ออ้วน
135 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ๒๑๒ล./๕๗ข จำนวน ๑ หลัง โรงเรียนบ้านวาวี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 / 11 / 2558 บ้านวาวี ว่าที่ รอ.เสรี เชื้ออ้วน
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานบริการก่อสร้างอาคาร สปช ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ช้ัน ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึน้ ๒ ข้าง โดยวธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) 09 / 11 / 2558 บ้านวังผา นายถวิล สุริยะ
132 สอบราคาจ้างจ้างก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๓/๒๖ โรงเรียนบ้านป่าแงะ อ.เวียงป่าเป้า 28 / 10 / 2558 บ้านป่าแงะ นายประยูร สุจริง
131 ประกวดราคาจ้างการสร้างอาคารเรียน๑๐๕ล/๕๘(ข)ต้านแผ่นดินไหว ๔ ห้องใต้ถุนโล่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 / 10 / 2558 เวียงห้าว นายเกศ ปาณะการ
ดูทั้งหมด>>
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประกาศรับสมัคร เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
331 ประกาศโรงเรียนบ้านร้องบง เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน จึงให้ผู้ที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบ มาทำการสอบคัดเลือก ในวันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
[ไฟล์ประกาศ]
28 / 09 / 2559 บ้านร้องบง นายสินชัย ไชยยา
330 แก้ไข ประกาศโรงเรียนบ้านร้องบง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19-27 กันยายน 2559 ในวัน เวลาราชการ 
[ไฟล์ประกาศ]
21 / 09 / 2559 บ้านร้องบง นายสินชัย ไชยยา
329 ประกาศโรงเรียนบ้านร้องบง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 กันยายน 2559 ในวัน เวลาราชการ 
[ไฟล์ประกาศ]
14 / 09 / 2559 บ้านร้องบง นายสินชัย ไชยยา
328 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา  
[ไฟล์ประกาศ]
26 / 07 / 2559 บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) นายเฐนก เป็งขวัญ
327 รร.บ้านโป่งปูเฟือง รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนปฐมวัย วิชาเอก ปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา 
[ไฟล์ประกาศ]
25 / 07 / 2559 บ้านโป่งปูเฟือง นางวรวีร์ ด่านทอง
322 ร.ร.บัวสลีวิทยา อ.แม่ลาว รับสมัครครูคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 6,000 บาท โทร 08-1882-7127 ถึง 29 ก.ค.59 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
[
ไฟล์ประกาศ]
23 / 07 / 2559 นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
:: ดูทั้งหมด >>
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::ระบบงานสำหรับโรงเรียน::
 
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
ค่านิยม 12 ประการ
chiangrai 2555 mesmart
chiangrai 2555 mesmart
** คู่มืออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน ของ สพป.ชร.2 **
๐=> เบอร์โทรศัพท์ สพป.ชร.2(AOC CRI2)
๐ คลังข้อมูล สพป.ชร.2(AOC CRI2)
๐ ผู้บริหารสถานศึกษา *****
๐ ประธานศูนย์เครือข่ายฯ *****
๐ คู่มือใช้งาน OBeCMail
๐ แผนปฏิบัติการ สพฐ.ปี 2556
๐ แผนปฏิบัติการ สพป.ชร.2 ปี 2559
๐ แผนกลยุทธ์ สพป.ชร. 2 ปี 55-58
๐ แบบประเมินฯตำแหน่งผู้อำนวยการ
๐ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 2559-2562
๐ โหลดเอกสาร * e_Document *
๐ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน:Smart Area
๐ ระบบรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ:KRS System
๐ ระบบรายงานตามแผนปฏิบัติราชการ:ARS System
๐ คุณลักษณะครุภัณฑ์ สพฐ. ปี 59 เล่ม 1-5
๐ แนวทางใช้เงินอุดหนุน 2559
๐ แนวทางการใช้เงินนักเรียนพักนอนประจำ
๐ ระบบข้อมูลสารสนเทศ DMC 2559
๐ ระบบข้อมูลพื้นฐาน ร.ร. EMIS
๐ ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
๐ OBEC E_OFFICE เดิม
๐ กลุ่มงานวินัยและนิติการ
๐ ปริมาณการใช้งาน INTERNET สพป.ชร.2
 
 
สพป.เชียงราย เขต 2
::สถิติการเยี่ยมชม::
เริ่ม 31 ตค.2556
วันนี้
309
เมื่อวาน
568
เดือนนี้
13,533
เดือนที่แล้ว
11,198
ปีนี้
115,248
ปีที่แล้ว
162,963
 
 
:: ดูทั้งหมด >>
:: ดูทั้งหมด >>
**โรงเรียนใดต้องการเพิ่มภาพข่าวกิจกรรม สามารถติดได้ที่ ศูนย์ iTEC สพป.ชร.2:: ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
เรื่อง :: รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องสนุกกับการเรียน Tense น่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 
โดย ::
 ศิริชนก แปงการิยา เมื่อ ::  26/9/2559
เรื่อง :: ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Illustrator CS5 วิชาคอมพิวเตอร์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 
โดย ::
 นางสาวณันน์ลดา เบ็ญชา เมื่อ ::  21/7/2559
เรื่อง :: รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด การประดิษฐ์ของเล่นของใช้ จากเศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)  
โดย ::
 นายสมชาย สายทิ เมื่อ ::  26/6/2559
เรื่อง :: ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกด ในภาษาไทยโดยใช้คำบัญชีพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 
โดย ::
 นางสาวแววดาว วงค์อุ่น เมื่อ ::  24/5/2559
เรื่อง :: รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้การบวก การลบการคูณและการหารทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
โดย ::
 นางสาวเมทินี เชียงแรง เมื่อ ::  21/5/2559
เรื่อง :: ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 
โดย ::
 นายทิวัตถ์ วงค์ฟู เมื่อ ::  20/5/2559

:: ดูทั้งหมดคลิ๊ก ::
 
 
 

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.