สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประชาสัมพันธ์ทั่วไป เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
1500 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการในหัวข้อ “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม”ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกำหนดการประชุมในวันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ รายละเอียดตามแนบ 
[ไฟล์แนบ]
26 / 08 / 2559 นายพนาไพร แก้วตา
1499 สัมมนาวิชาการและมุทิตาจิตผู้บริหารในสังกัดสป.ศธ. ใน 8 จังวัดภาคเหนือตอนบน ณ สวนอาหารเอกโอชา อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 2 กันยายน 2559 http://203.172.131.101/pr/cr2/kasian80959/  25 / 08 / 2559 นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์
1497 รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้ส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 
[ไฟล์แนบ]
24 / 08 / 2559 น.ส.ภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง
1495 สำนักงานเทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น รายละเอียดตามไฟล์แนบ 
[ไฟล์แนบ]
23 / 08 / 2559 นางสุพัตรา สุภามณี
1494 (เอกสารเพิ่มเติม) กำหนดการ และแผนที่ การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตสำนึกการมีวินัยทางการเงินและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2559 ณ วัดท่าตอน (พระอารามหลวง) อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงราย  
[ไฟล์แนบ]
22 / 08 / 2559 นายพนาไพร แก้วตา
1493 คณะกรรมการประสานงานระดับชาติเกี่ยวกับศูนย์ภาษาซีมีโอ เปิดรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อสอบแข่งขันของรับทุนศึกษา ฝึกอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ ประจำปี 2560 ผู้ที่สนใจแจ้งชื่อไปยังสถาบันภาษาอังกฤษ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.english.obec.go.th   22 / 08 / 2559 นางสาวพิมใจ แวงภูลา
ดูทั้งหมด >>
ระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
147 ผลการคัดเลือก ครูดีวิทยาศาสตร์เด่นและครูดีคณิตศาสตร์เด่น 2559 
[ประกาศ]
17 / 08 / 2559 นายพนาไพร แก้วตา
146 แบบฟอร์มคำร้องขอย้ายที่ใช้ยื่นระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2559 
[ประกาศ]
08 / 08 / 2559 นางสุพัตรา สุภามณี
145 ประกาศองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
[ประกาศ]
29 / 07 / 2559 นางสุพัตรา สุภามณี
144 ผลการคัดเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ให้เป็นระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ประกาศ]
04 / 07 / 2559 นางสุพัตรา สุภามณี
143 ประกาศสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
[ประกาศ]
24 / 06 / 2559 นางสุพัตรา สุภามณี
142 แบบคำขอแนบท้ายประกาศรับย้าย โอน บุคลากร 38 ค.(2) 
[ประกาศ]
08 / 06 / 2559 นางสุพัตรา สุภามณี
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
137 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 16 / 05 / 2559 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) นายทรงชัย ดาสา
136 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ล./๕๗ข 11 / 12 / 2558 บ้านวาวี ว่าที่ รอ.เสรี เชื้ออ้วน
135 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ๒๑๒ล./๕๗ข จำนวน ๑ หลัง โรงเรียนบ้านวาวี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 / 11 / 2558 บ้านวาวี ว่าที่ รอ.เสรี เชื้ออ้วน
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานบริการก่อสร้างอาคาร สปช ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ช้ัน ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึน้ ๒ ข้าง โดยวธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) 09 / 11 / 2558 บ้านวังผา นายถวิล สุริยะ
132 สอบราคาจ้างจ้างก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๓/๒๖ โรงเรียนบ้านป่าแงะ อ.เวียงป่าเป้า 28 / 10 / 2558 บ้านป่าแงะ นายประยูร สุจริง
131 ประกวดราคาจ้างการสร้างอาคารเรียน๑๐๕ล/๕๘(ข)ต้านแผ่นดินไหว ๔ ห้องใต้ถุนโล่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 / 10 / 2558 เวียงห้าว นายเกศ ปาณะการ
ดูทั้งหมด>>
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประกาศรับสมัคร เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
328 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา  
[ไฟล์ประกาศ]
26 / 07 / 2559 บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) นายเฐนก เป็งขวัญ
327 รร.บ้านโป่งปูเฟือง รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนปฐมวัย วิชาเอก ปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา 
[ไฟล์ประกาศ]
25 / 07 / 2559 บ้านโป่งปูเฟือง นางวรวีร์ ด่านทอง
322 ร.ร.บัวสลีวิทยา อ.แม่ลาว รับสมัครครูคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 6,000 บาท โทร 08-1882-7127 ถึง 29 ก.ค.59 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
[
ไฟล์ประกาศ]
23 / 07 / 2559 นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์
320 โรงเรียนบ้านโป่งแดง ตำบลทรายขาว อำเภอพาน มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ อัตราค่าจ้างเดือนละเดือน 6,000 บาท ติดต่อสอบถาม 0-5395-8086 /089-5607531
 

[ไฟล์ประกาศ]
04 / 07 / 2559 บ้านโป่งแดง นายชัย สันกว๊าน
317 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์รับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม 
[ไฟล์ประกาศ]
02 / 06 / 2559 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ นายเกษม ดวงงาม
315 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูปฐมวัย  01 / 06 / 2559 บ้านห้วยสะลักวิทยา นายสุพจน์ ปัญญา
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
:: ดูทั้งหมด >>
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::ระบบงานสำหรับโรงเรียน::
 
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
ค่านิยม 12 ประการ
chiangrai 2555 mesmart
chiangrai 2555 mesmart
** คู่มืออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน ของ สพป.ชร.2 **
๐=> เบอร์โทรศัพท์ สพป.ชร.2(AOC CRI2)
๐ คลังข้อมูล สพป.ชร.2(AOC CRI2)
๐ ผู้บริหารสถานศึกษา *****
๐ ประธานศูนย์เครือข่ายฯ *****
๐ คู่มือใช้งาน OBeCMail
๐ แผนปฏิบัติการ สพฐ.ปี 2556
๐ แผนปฏิบัติการ สพป.ชร.2 ปี 2559
๐ แผนกลยุทธ์ สพป.ชร. 2 ปี 55-58
๐ แบบประเมินฯตำแหน่งผู้อำนวยการ
๐ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 2559-2562
๐ โหลดเอกสาร * e_Document *
๐ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน:Smart Area
๐ ระบบรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ:KRS System
๐ ระบบรายงานตามแผนปฏิบัติราชการ:ARS System
๐ คุณลักษณะครุภัณฑ์ สพฐ. ปี 59 เล่ม 1-5
๐ แนวทางใช้เงินอุดหนุน 2559
๐ แนวทางการใช้เงินนักเรียนพักนอนประจำ
๐ ระบบข้อมูลสารสนเทศ DMC 2559
๐ ระบบข้อมูลพื้นฐาน ร.ร. EMIS
๐ ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
๐ OBEC E_OFFICE เดิม
๐ กลุ่มงานวินัยและนิติการ
๐ ปริมาณการใช้งาน INTERNET สพป.ชร.2
 
 
สพป.เชียงราย เขต 2
::สถิติการเยี่ยมชม::
เริ่ม 31 ตค.2556
วันนี้
230
เมื่อวาน
504
เดือนนี้
10,738
เดือนที่แล้ว
12,218
ปีนี้
101,255
ปีที่แล้ว
162,963
 
 
:: ดูทั้งหมด >>
:: ดูทั้งหมด >>
**โรงเรียนใดต้องการเพิ่มภาพข่าวกิจกรรม สามารถติดได้ที่ ศูนย์ iTEC สพป.ชร.2:: ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
เรื่อง :: ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Illustrator CS5 วิชาคอมพิวเตอร์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 
โดย ::
 นางสาวณันน์ลดา เบ็ญชา เมื่อ ::  21/7/2559
เรื่อง :: รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด การประดิษฐ์ของเล่นของใช้ จากเศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)  
โดย ::
 นายสมชาย สายทิ เมื่อ ::  26/6/2559
เรื่อง :: ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกด ในภาษาไทยโดยใช้คำบัญชีพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 
โดย ::
 นางสาวแววดาว วงค์อุ่น เมื่อ ::  24/5/2559
เรื่อง :: รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้การบวก การลบการคูณและการหารทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
โดย ::
 นางสาวเมทินี เชียงแรง เมื่อ ::  21/5/2559
เรื่อง :: ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 
โดย ::
 นายทิวัตถ์ วงค์ฟู เมื่อ ::  20/5/2559
เรื่อง :: การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชุดสระเดี่ยว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โดย ::
 นางศรีไพร เทพท้าว เมื่อ ::  12/5/2559

:: ดูทั้งหมดคลิ๊ก ::
 
 
 

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.